Thursday, October 10, 2013

لس آنجلس 1999

این تصویر بتازگی از طرف دوستی قدیمی به دستم رسیده. تاریخش مال 1999 و قبل از اعزام ما به اشرف است. 
مکان هم لس آنجلس و در میان جمعی از اعضا و هواداران مجاهدین. 
انمی که با دایره ی قرمز مشخص کرده ام خانم آزاده رضایی مسئول ارشد مجاهدین در ایالات متحده است. 


No comments:

Post a Comment