Friday, August 9, 2013

جغدجغد در ادبیات ایران باستان (بند هشن - ترجمه مهرداد بهار) بهمن مرغ نامیده شده است و آنچه می شود از آن فهمید این است که برخلاف ادبیات تازی (عربی) پرنده ای شوم نیست و سمبل آفریدگان نیک اهورا مزدا است. "مرغ زوربرک و مرغ بهمن است که جغد خوانند"


No comments:

Post a Comment